Finjusteringar av funktioner i Navet

Provmontage och utvärderingar kommer att påbörjas så snart som möjligt med anledning av solavskärmning för fönster, regnbäddar på parkeringen och entrédörrarna.

Det finns numera en förvaltningsorganisation på plats, bestående av styrgrupp förvaltning, förvaltningsgrupp och husråd, samt ett antal ”subgrupper”. Referensgrupperna med styrning av Camilla är nu avslutade. All felanmälan gällande fastigheten görs via formuläret under Felanmälan.

Felanmälan

Vi börjar installera oss på våra nya arbetsplatser i Navet och byggnaden tar nu form som det nav vi alla hoppas på. Trots det behöver en del justeringar göras i och utanför fastigheten för att få den standard och säkerhet som önskas.

Solavskärmning på insidan av fönstren

På utsidan av alla fönster sitter en värmesköld som regleras upp och ner av ljus, väder och vind. Tyvärr skyddar dessa inte tillräckligt mot solens instrålning på främst fastighetens södra och västra sida. Därav kommer ett provmontage av rullgardiner på insidan av 2 fönster påbörjas på plan 4 och 5 för utvärdering under vecka 9. Efter utvärderingen tas ett pris fram och de olika bolagen i byggnaden bestämmer sedan vilka fönster som behöver kompletteras på sina respektive ytor.

I dagsläget är det svårt att ge någon exakt tidplan för när de nya rullgardinerna kommer upp. Fram till dess uppmuntrar vi egna initiativ för att skydda sig mot solen på sin arbetsplats. Vi beklagar att du har drabbats och vi ber om ditt överseende under en övergångsperiod.

Provmontage av räcke skyddar mot regnbäddar

Så kallade regnbäddar har gjorts på parkeringen för att samla upp överskottsvatten. Det är den nivåskillnad som är mellan parkeringsrutan och grönytan. Ett provmontage av räcke ska göras som skärmar av regnbädden mot Kungsängsgatan till, där allmän trafik och cykelvägen passerar. En utvärdering får sedan avgöra om behov av fler räcken finns. Här är funktionen och det arkitektoniska helhetsperspektivet avgörande för om komplettering behöver göras på fler platser.

Vi ser över entréerna

Efter att vi flyttat in i Navet har vi sett att det är för mycket kalldrag från entrédörrarna. Det vi har gjort initialt är att se till så dörren öppnas bara så mycket som krävs för att alla ska kunna komma in på ett bra sätt. Vi kommer se över hur vi kan förbättra dörrarnas funktion ytterligare för att slippa få in så mycket kyla i ljusgården.